Showing all 1 result

Ý nghĩa của thờ tượng Địa Tạng Vương bồ tát:

Hình Ảnh Tượng Địa Tạng Vương luôn được chế tác theo cùng một quy tắc. Đó là pho tượng hiện thân vị Tỳ Kheo.

Vì bản nguyện của vị bồ tát Địa Tạng Vương là cứu thoát chúng sinh ra khỏi địa ngục, nên hình ảnh của Địa Tạng Vương bồ tát là con người giải thoát (xuất gia), luôn trong tư thế mặc pháp phục, mình khoác y hồng, có khóa y chỉnh tề. Đầu đội mão tỳ lư, tay cầm Tích trượng có sáu vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi. Tích trượng là một pháp khí của Phật Giáo.

Tay của Địa Tạng Vương bồ tát cầm Tích trượng, ý nghĩa rằng vị bồ tát này luôn dùng pháp thập nhị nhân duyên cảnh tỉnh chúng sinh. Tuy nhiên, muốn thấu rõ lý nhân duyên phải nhờ có ánh sáng trí tuệ.

Đạo Phật quan niệm chúng sinh trầm luân mãi mãi bởi vô minh che lấp, không trông thấy pháp duyên sanh, nên cứ lẩn quẩn trong vòng luân hồi. Muốn phá được vô minh phải phát huy trí huệ. Trí huệ tăng trưởng thì vô minh sẽ lùi xa. Biểu thị của trí huệ là viên Như Ý châu trong lòng bàn tay của Địa Tạng Vương bồ tát. Một tay cầm Như Ý châu, ngồi trên mình Đề thính.

Theo quan niệm, hình ảnh ngài địa tạng vương tay cầm hạt minh châu vì minh châu phát ra ánh sáng, có thể soi đường cho vị bồ tát vào cõi u minh, tăm tối để cứu vớt vong linh chưa được siêu thoát.

Mua tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp ở đâu?

Mynghecaocap.vn

Số điện thoại: 0888709099